ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Πολυτεχνική Σχολή | Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών| Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

boutoura<at>auth.gr

ΑΠΘ Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης

ΑΠΘ Ομάδα Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

ΑΠΘ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

ΑΠΘ Τμήμα ΑΤΜ

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας

ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital

Map & Geoinformation Curators Group

e-Perimetron

ResearchGate

 

 

Χάρτες (>100) παραγωγής στο ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

ΑΡΧΗ | CV | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΡΕΥΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ |ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Παραγωγή Χαρτών

 

Ο πρώτος χάρτης Χρήσης Γης της Ελλάδας, 1987

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της στη Διεύθυνση Χαρτογραφήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συνέταξε και επιμελήθηκε την παραγωγή του πρώτου χάρτη Χρήσεων Γης της Ελλάδας σε τέσσερα φύλλα κλίμακας 1:500000. Ο χάρτης εκτυπώθηκε σε τετραχρωμία στα τυπογραφικά εργαστήρια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (1987)

Πανεπιστήμιο, 1995-

Άρχισε για πρώτη φορά την παραγωγή χαρτών στο ΤΑΤΜ - ΑΠΘ με χρήση μεθόδων και τεχνικών αυτοματοποιημένης - ψηφιακής χαρτογραφίας στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Κύρια φροντίδα δεν ήταν μόνο ο σωστός ψηφιακός σχεδιασμός και οι εφαρμογές του αλλά και η εκτυπωτική διαδικασία (σε συνθήκες τυπογραφείου). Όλοι οι χάρτες που παράχθηκαν από τότε ικανοποιούν τους αυστηρούς κανόνες της χαρτογραφικής επιστήμης και τέχνης ως το αποτέλεσμα συστηματικής ερευνητικής εργασίας και μακράς πρακτικής εμπειρίας, η οποία αποκτήθηκε σε πραγματικό περιβάλλον χαρτογραφικής παραγωγής σε επεξεργασία και εκτύπωση τετραχρωμίας. Στη διαδικασία αυτή, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή:

- στη γεωμετρική αξιοπιστία του χαρτογραφικού υπόβαθρου σε σχέση με την κλίμακα απεικόνισης,

- στη γεωδαιτική αναφορά του χάρτη και στη χαρτογραφική προβολή,

- στην αξιολόγηση και ομογενοποίηση των γεωμετρικών και θεματικών δεδομένων, που χρησιμοποιούνται στη σύνταξη - σύνθεση του χάρτη,

- στη σχεδιαστική και γραφιστική φροντίδα, τις προδιαγραφές της σύνθεσης, του συμβολισμού και της χρήσης του χρώματος,

- στην εστίαση της απόδοσης του γήινου ανάγλυφου και της φωτορεαλιστικής απεικόνισης της σκίασης σε συνθήκες προσομοίωσης του ηλιακού φωτισμού

Οι χάρτες που παράχθηκαν και εκτυπώθηκαν μέχρι σήμερα ικανοποιούν ανάγκες τρίτων, π.χ. παραγγελίες μέσω του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (1997-2005) για χρήση στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην εκδοτική παραγωγή, αλλά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στη χαρτογραφική σύνθεση, σχεδίαση και παραγωγή

Έμφαση έχει επίσης δοθεί στην παραγωγή και την κανονικοποίηση των γενικών φύλλων-χάρτη κλίμακας "1 εκ. στο χλμ" (1:100000) που απεικονίζουν τους Νομούς της Ελλάδας. Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών και των μεταπτυχιακών εργασιών στην χαρτογραφική παραγωγική διαδικασία.

Στη μακρόχρονη αυτή χαρτογραφική εμπειρία ανάπτυξης διαδικασιών παραγωγής χαρτών, μέχρι το τελικό στάδιο της τυπογραφικής εκτύπωσης, συμμετείχαν οι: Καθ. Ε. Λιβιεράτος, Δρ Κ. Παπαδόπουλος, Δρ Α. Τσορλίνη και Ε. Δανιήλ. Βλ. επίσης εδώ

Για παραδείγματα παραγωγής χαρτών στο ΤΑΤΜ - ΑΠΘ βλ. εδώ

Σχολικοί Άτλαντες, 1995-1997

Το πρόγραμμα Σχολικών Χαρτών περιλαμβάνει τη μελέτη, σύνταξη και παραγωγή δύο νέων σχολικών Ατλάντων, για της Εδόσεις Ρέκος (1996, 1997)

Στους Άτλαντες αυτούς δόθηκε έμφαση στην καινοτομική σχεδίαση και στη γνωσιολογική διάδραση μεταξύ δάσκαλου και μαθητή

AΠΘ | Πανεπιστημιούπολη - ΤΘΠ 439 - 541 24 Θεσσαλονίκη