ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Πολυτεχνική Σχολή | Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών| Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

boutoura<at>auth.gr

ΑΠΘ Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης

ΑΠΘ Ομάδα Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

ΑΠΘ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

ΑΠΘ Τμήμα ΑΤΜ

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας

ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital

Map & Geoinformation Curators Group

e-Perimetron

ResearchGate

ΑΡΧΗ | CV | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΡΕΥΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ |ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Έρευνα

 

Κύρια πεδία ερευνητικής δραστηριότητας, στην Ψηφιακή Χαρτογραφία, αποτελούν η χαρτογραφική παραγωγή και οι χρήσεις των χαρτών με έμφαση το χαρτογραφικό (θεματικό) περιεχόμενο κατάλληλα γεωαναφερμένο, οι χαρτογραφικές προβολές, η μελέτη και ανάλυση των χαρτογραφικών παραμορφώσεων, ο χαρτογραφικός σχεδιασμός εδαφικού αναγλύφου και οι τεχνικές σκίασής του

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οργάνωσε τη μεθοδολογική ροή διαδικασιών (operational flow processes) επί των ιστορικών χαρτών, στο πεδίο των ψηφιακών μετασχηματισμών και των βέλτιστων προσαρμογών, για τη συγκριτική τους μελέτη και την ανάλυση του γεωμετρικού - προβολικού περιεχομένου τους και την έρευνα των παραμορφώσεών τους

Εργάστηκε στις παραμορφώσεις των πορτολάνων χαρτών και στις συγκριτικές διαδικασίες των ιστορικών χαρτών με τους αντίστοιχους νεότερους χάρτες, με βάση την αναγωγή τους σε κοινή βάση γεωαναφοράς

Πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον αποτελεί η μελέτη των συστημάτων διαδικτυακών παρόχων χαρτών σε χαρτοθήκες και χαρτογραφικά αρχεία. Βλ. εδώ