ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Πολυτεχνική Σχολή | Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών| Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

boutoura<at>auth.gr

ΑΠΘ Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης

ΑΠΘ Ομάδα Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

ΑΠΘ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

ΑΠΘ Τμήμα ΑΤΜ

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας

ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital

Map & Geoinformation Curators Group

e-Perimetron

ResearchGate

ΑΡΧΗ | CV | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΡΕΥΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ |ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Μαθήματα

 

Διδάσκει στο ΤΑΤΜ - ΑΠΘ προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις περιοχές της Θεματικής και Ψηφιακής Χαρτογραφίας στα παρακάτω αντικείμενα

Προπτυχιακά

Θεματική Χαρτογραφία

Χρήση Χάρτη

Σχεδίαση και Παραγωγή Χαρτών

Επιστήμη και Τεχνολογία ΑΤΜ

Μεταπτυχικά

Θέματα χαρτογραφικής υποδομής, οργάνωσης και

παραγωγής