ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Πολυτεχνική Σχολή | Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών| Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

boutoura<at>auth.gr

ΑΠΘ Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης

ΑΠΘ Ομάδα Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

ΑΠΘ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

ΑΠΘ Τμήμα ΑΤΜ

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας

ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital

Map & Geoinformation Curators Group

e-Perimetron

ResearchGate

ΑΡΧΗ | CV | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΡΕΥΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ |ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Δημοσιεύσεις

 

Κατάλογος δημοσιεύσεων, 1982-2014

Αναφορές στο διαδίκτυο, ενδεικτ.: 1 2 3