Η Χάρτα του Ρήγα στο Καπέσοβο

Πασχάλειος Σχολή, Καπέσοβο, Ζαγόρια Ηπείρου. Στη Βιβλιοθήκη φυλάσσονται σημαντικά κειμήλια της έντυπης και χειρόγραφης λόγιας κληρονομιάς.

 


Στο Καπέσοβο της Ηπείρου φυλάσσεται σε άριστη κατάσταση ένα από τα αντίτυπα της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή. Τα δώδεκα φύλλα είναι δεμένα σε τόμο, ανήκουν στον "Τύπο-Α" της Χάρτας 1 και έχoυν ψηφιοποιηθεί σε υψηλή πιστότητα, με την ευγενική προσφορά της CCG 2. Πρόσφατα, το αντίτυπο του Καπεσόβου έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ως ειδική περίπτωση (παραλλαγή) της Χάρτας του Τύπου-Α 3.

1 Βλ. E. Livieratos, 2008

2 Colour Consulting Group, Θεσσαλονίκη

3 Βλ. E. Livieratos, 2010

 

 

.

 
 

 Χαρτογραφία στην Πολιτιστική Κληρονομιά | Αγγλικά